PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2019

Súťaž Autoopravár Junior Logá kategórií

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmeny v pravidlách súťaže Autoopravár Junior 2019 počas organizácie súťaže. O každej zmene bude organizátor súťaže informovať elektronickou formou.

Vyhlasovateľ a organizátor:

Cech predajcov a autoservisov SR

Záštita:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

A. CIEĽ SÚŤAŽE

Cieľom súťaže je propagácia remesla autoopravára medzi širokou verejnosťou ako aj spojenie zamestnávateľov so školami a žiakmi. V neposlednom rade je súťaž nástrojom motivácie žiakov vzdelávať sa v remesle autoopravára a cez zvýraznenie remesla zabezpečenie náboru žiakov do učebných odborov autoopravár.

V rámci trojkolovej súťaže prebieha taktiež porovnanie teoretických a praktických znalostí súťažiacich a nadviazanie spolupráce medzi vyučujúcimi a žiakmi zúčastnených škôl.

AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2019 je určený pre študentov 3.ročníkov stredných odborných škôl v Slovenskej republike učebného odboru 2487H00 Autoopravár zameranie 2487 H01 mechanik a 2487 H02 elektrikár, 2487 H03 karosár a zameranie 2487 H04 lakovník (*alternatívne odbor 2439H) a pre študentov 4. ročníkov študijného odboru 2495K autotronik (*alternatívne odbor 2697K).

B. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Vyhlasovateľom súťaže je Cech predajcov a autoservisov SR s poverením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Záštitu nad súťažou prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

C. ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2019

Školské kolo

Školské kolo organizuje každá škola, ktorá sa do súťaže prihlási elektronickou formou na stránke www.autoopravarjunior.sk v sekcii registrácia. Po vyplnení stránkou požadovaných údajov bude škole zaslaná faktúra za štartovné v súťaži aj s prihlasovacími údajmi. Po uhradení tejto faktúry bude škole aktivovaný účet a na základe prideleného unikátneho školského kódu sa budú jednotliví žiaci školy registrovať do svojich profilov. Po zaregistrovaní žiakov, ktoré bude spustené 21.01.2019 (a ukončené 08.02.2019) budú môcť žiaci pristúpiť k samotnému testu. Na vyplnenie testu bude pre každého žiaka iba 1 možnosť, spustením testu sa zároveň spustí časomiera, po ktorej uplynutí nebude možné v teste ďalej pokračovať.

Cech predajcov a autoservisov SR ako organizátor súťaže doručí elektronickou formou školám manuál k elektronickému testovaniu súťažiacich.

Za prípravu a realizáciu školského kola je v plnom rozsahu zodpovedná daná škola. Organizátor súťaže môže vykonať kontrolu realizácie školského kola. Organizátor súťaže sprístupní výsledky školských kôl pre pedagógov na jednotlivých školách v ich profile na webe autoopravarjunior.sk ihneď po absolvovaní školského kola ich žiakmi. Výsledkové listiny školských kôl všetkých zúčastnených škôl organizátor doručí školám elektronickou formou do 19.02.2019

Do oblastného kola postupujú žiaci, ktorých vyberie prihlásená škola na základe absolvovaného on-line teoretického a poznávacieho testu na stránke www.autoopravarjunior.sk ; žiaka/žiakov ktorý pôjdu školu reprezentovať na oblastné kolo vyberá pedagóg danej školy. Tento výber pedagóg môže urobiť po absolvovaní školského kola žiakmi vo svojom profile na webovej stránke súťaže. Žiaci, ktorí sú študentmi odboru autotronik postupujú priamo do finálového kola súťaže.


Školské kolo pozostáva z 1 častí:

1. Teoretická časť

tvorí ju 60 minútový on-line testPre kategóriu Autoopravár mechanik a elektrikár je počet postupujúcich žiakov do oblastného kola určený týmto kľúčom:

do 30 žiakov tretieho ročníka 1 postupujúci

na každých ďalších 30 žiakov tretieho ročníka 1 postupujúci
v prípade, že na škole študujú aj žiaci v duálnom systéme vzdelávania v 3.ročníku, tak škola nominuje aj jedného z týchto žiakov + 1 postupujúci


Pre kategóriu Lakovník je počet postupujúcich žiakov do oblastného kola určený týmto kľúčom:

Na 1 školu 3 postupujúci
V prípade, že na škole študujú aj žiaci v duálnom systéme vzdelávania v 3.ročníku, tak škola nominuje aj jedného z týchto žiakov + 1 postupujúci


Pre kategóriu Karosár je počet postupujúcich žiakov do oblastného kola určený týmto kľúčom:

Na 1 školu 4 postupujúci
V prípade, že na škole študujú aj žiaci v duálnom systéme vzdelávania v 3.ročníku, tak škola nominuje aj jedného z týchto žiakov + 1 postupujúci


Pre kategóriu Autotronik je počet postupujúcich žiakov do finálového kola určený týmto kľúčom:

Na 1 školu 2 postupujúciTermín prihlášok: od 13.decembra 2018 do 21. januára 2019

Termín realizácií školských kôl: od 21.januára 2019 do 8. februára 2019

Oblastné kolo

Oblastné kolo je organizované vyhlasovateľom súťaže a realizované na určenej škole (teoretická časť a poznávacia časť) a u zamestnávateľov bude realizovaná praktická časť. Tieto budú prebiehať v nasledujúcich termínoch pre kategóriu Autoopravár mechanik a elektrikár:


Kraj Škola Dátum
KE + PO Tempus car s.r.o. ; Košice 12.3.2019
BB + TN LION CAR, s.r.o. ; B.Bystrica 13.3.2019
ZA IMPA Žilina, s.r.o. ; Žilina 14.3.2019
TT + BA + NR AUTO-IMPEX spol. s.r.o. ; Trnava 15.3.2019

Oblastné kolá pre kategórie Lakovník a Karosár bude prebiehať v nasledujúcich miestach a termínoch:


Kraj Škola Dátum
KE + PO + ZA + LC škola Tempus car s.r.o. ; Košice 18.3.2019
TT + BA + NR + TN + BB škola AUTO-IMPEX spol. s.r.o. ; Trnava  19.3.2019

Praktická a poznávacia časť bude prebiehať v servisoch, ktoré budú na webe www.autoopravarjunior.sk uvedené po ukončení a vyhodnotení školského kola.

Oblastné kolo kategórie Autoopravár mechanik a elektrikár sa skladá z 3 častí:
(Všetky tri časti súťaže absolvujú súťažiaci v jeden kalendárny deň.)

 • 1. Teoretická časť
 • 2. Poznávacia časť
 • 3. Praktická časť

1. Teoretická časť

V teoretickej časti budú žiaci preverovaný testom na PC alebo odbornou výukou (e-learning alebo prednáška či samoštúdium) spojenou s testom odborných znalostí, prípadne písomnou prácou z teoretických znalostí zameraných podľa jednotlivých kategórií súťaže na:

konštrukciu motorových vozidiel, elektrotechniku, elektroniku, technológiu opráv motorových vozidiel, diagnostické zariadenia, riadenie motorových vozidiel,

výrobu karosérií a skríň vozidiel, technológiu opráv karosérií, technickú dokumentáciu, základy konštrukcie motorových vozidiel, montáže a demontáže jednotlivých skupín motorových vozidiel,

BOZP, osobné ochranné pomôcky, orientácia v technických listoch, obsluha zariadení využívaných v autolakovniach, technologické postupy v priemyselnom i opravárenskom lakovaní, legislatíva, VOC, zloženie náterových hmôt, nakladanie z odpadmi z lakovne, chyby lakov, koloristika, špeciálne techniky a skúšky náterových hmôt.


2. Poznávacia časť

V poznávacej časti budú žiaci preukazovať podľa jednotlivých kategórií súťaže znalosti z:

konštrukcie bežných typov vozidiel, prípravkov, jednotlivých častí, súčastí automobilov, náhradných dielov a ich kompletáže

konštrukcie karosérie a jednotlivých častí, dielenských prípravkov, náradia a servisných zariadení

koloristiky, prehľadu materiálov využívaných v auto-lakovníctve, zručnosti maskovania, aplikácie náterových hmôt, používania dielenských prípravkov, náradia a servisných zariadení.


3. Praktická časť

V praktickej časti žiaci predvedú znalosti a schopnosti podľa jednotlivých kategórií súťaže pri riešení daných úloh v nasledovných celkoch:

diagnostika chýb a ich následné odstránenie, obhájenie zvoleného postupu, vykonávanie jednoduchých opráv, údržby, elektrických meraní, nastavovaní, diagnostiky a riadení motorových vozidiel,

pri výrobe a lícovaní častí karosérie, zváraní, vyrovnávaní častí karosérie, montáži a demontáži jednotlivých častí karosérií, rovnaní karosérie na rovnacej stolici a vykonávaní ďalších bežných oprav karosérie,

pri opravách poškodeného dielu, stanovení technologických postupov, zvolení správnych pomocných materiálov, výber komplexného systému materiálu na požadovanú opravu, tmelenie, brúsenie, výber správnej striekacej pištole, vyhľadanie a namiešanie požadovanej receptúry, príprava materiálu podľa odporúčania výrobcu, aplikácia materiálu, dodržovanie technologického postupu, organizácia a hospodárnosť práce, dodržiavanie BOZP, OOPP a PO.


Každý súťažiaci musí absolvovať všetky časti súťaže v plnom rozsahu.


Oblastné kolo kategórie Autolakovník sa skladá z 2 častí:
(Obe časti súťaže absolvujú súťažiaci v jeden kalendárny deň.)

 • 1. Teoretická časť
 • 2. Praktická časť

1. Teoretická časť

V teoretickej časti budú žiaci preverovaný testom na PC alebo odbornou výukou (e-learning alebo prednáška či samoštúdium) spojenou s testom odborných znalostí, prípadne písomnou prácou z teoretických znalostí zameraných podľa jednotlivých kategórií súťaže na:

konštrukciu motorových vozidiel, elektrotechniku, elektroniku, technológiu opráv motorových vozidiel, diagnostické zariadenia, riadenie motorových vozidiel,

výrobu karosérií a skríň vozidiel, technológiu opráv karosérií, technickú dokumentáciu, základy konštrukcie motorových vozidiel, montáže a demontáže jednotlivých skupín motorových vozidiel,

BOZP, osobné ochranné pomôcky, orientácia v technických listoch, obsluha zariadení využívaných v autolakovniach, technologické postupy v priemyselnom i opravárenskom lakovaní, legislatíva, VOC, zloženie náterových hmôt, nakladanie z odpadmi z lakovne, chyby lakov, koloristika, špeciálne techniky a skúšky náterových hmôt.


2. Praktická časť

V praktickej časti žiaci predvedú znalosti a schopnosti podľa jednotlivých kategórií súťaže pri riešení daných úloh v nasledovných celkoch:

diagnostika chýb a ich následné odstránenie, obhájenie zvoleného postupu, vykonávanie jednoduchých opráv, údržby, elektrických meraní, nastavovaní, diagnostiky a riadení motorových vozidiel,

pri výrobe a lícovaní častí karosérie, zváraní, vyrovnávaní častí karosérie, montáži a demontáži jednotlivých častí karosérií, rovnaní karosérie na rovnacej stolici a vykonávaní ďalších bežných oprav karosérie,

pri opravách poškodeného dielu, stanovení technologických postupov, zvolení správnych pomocných materiálov, výber komplexného systému materiálu na požadovanú opravu, tmelenie, brúsenie, výber správnej striekacej pištole, vyhľadanie a namiešanie požadovanej receptúry, príprava materiálu podľa odporúčania výrobcu, aplikácia materiálu, dodržovanie technologického postupu, organizácia a hospodárnosť práce, dodržiavanie BOZP, OOPP a PO.


Každý súťažiaci musí absolvovať všetky časti súťaže v plnom rozsahu.Oblastné kolo kategórie Karosár sa skladá z 3 častí:
(Všetky tri časti súťaže absolvujú súťažiaci v jeden kalendárny deň.)

 • 1. Teoretická časť
 • 2. Poznávacia časť
 • 3. Praktická a školiaca časť

1. Teoretická časť

V teoretickej časti budú žiaci preverovaný testom na PC alebo odbornou výukou (e-learning alebo prednáška či samoštúdium) spojenou s testom odborných znalostí, prípadne písomnou prácou z teoretických znalostí zameraných podľa jednotlivých kategórií súťaže na:

konštrukciu motorových vozidiel, elektrotechniku, elektroniku, technológiu opráv motorových vozidiel, diagnostické zariadenia, riadenie motorových vozidiel,

výrobu karosérií a skríň vozidiel, technológiu opráv karosérií, technickú dokumentáciu, základy konštrukcie motorových vozidiel, montáže a demontáže jednotlivých skupín motorových vozidiel,

BOZP, osobné ochranné pomôcky, orientácia v technických listoch, obsluha zariadení využívaných v autolakovniach, technologické postupy v priemyselnom i opravárenskom lakovaní, legislatíva, VOC, zloženie náterových hmôt, nakladanie z odpadmi z lakovne, chyby lakov, koloristika, špeciálne techniky a skúšky náterových hmôt.


2. Poznávacia časť

V poznávacej časti budú žiaci preukazovať podľa jednotlivých kategórií súťaže znalosti z:

konštrukcie bežných typov vozidiel, prípravkov, jednotlivých častí, súčastí automobilov, náhradných dielov a ich kompletáže

konštrukcie karosérie a jednotlivých častí, dielenských prípravkov, náradia a servisných zariadení

koloristiky, prehľadu materiálov využívaných v auto-lakovníctve, zručnosti maskovania, aplikácie náterových hmôt, používania dielenských prípravkov, náradia a servisných zariadení.


3. Praktická časť

V praktickej časti žiaci predvedú znalosti a schopnosti podľa jednotlivých kategórií súťaže pri riešení daných úloh v nasledovných celkoch:


pri výrobe a lícovaní častí karosérie, zváraní, vyrovnávaní častí karosérie, montáži a demontáži jednotlivých častí karosérií, rovnaní karosérie na rovnacej stolici a vykonávaní ďalších bežných oprav karosérie,

pri opravách poškodeného dielu, stanovení technologických postupov, zvolení správnych pomocných materiálov, výber komplexného systému materiálu na požadovanú opravu, dodržovanie technologického postupu, organizácia a hospodárnosť práce, dodržiavanie BOZP, OOPP a PO.

v oblasti procesov a postupov súvisiacich z obhliadkou vozidla, kalkuláciou opravy a popisom postupu opravy vozidla.

Každý súťažiaci musí absolvovať všetky časti súťaže v plnom rozsahu (okrem súťažiacich v kategórii autotronik).


Do finále súťaže postupujú prvý traja z oblastného kola kde postupuje maximálne 1 žiak za 1 školu v prípade kategórie Autoopravár mechanik a elektrikár, celkovo do finále postupujú 3 žiaci z každého oblastného kola

V prípade kategórie Autolakovník postupujú maximálne 2 žiaci za 1 školu, celkovo do finále postupujú 3 žiaci z oblastného kola v Košiciach a 5 žiaci z oblastného kola v Trnave.

V prípade kategórie Karosár postupujú maximálne 2 žiaci za 1 školu, celkovo do finále postupujú 4 žiaci z každého oblastného kola.


Organizátor súťaže najneskôr do 22.03.2019 uvedie na webovej stránke www.autoopravarjunior.sk vyhodnotenie oblastných kôl súťaže (výsledkovú listinu).

Celoslovenské finále súťaže

Za prípravu a realizáciu celoslovenského kola súťaže v plnom rozsahu zodpovedá vyhlasovateľ súťaže. Každý žiak absolvuje teoretickú, poznávaciu a praktickú časť.

Celoslovenské finále v kategórii Autoopravár mechanik a elektrikár a v kategórii Autotronik sa bude konať v dňoch 02-03.05.2019 v priestoroch spoločnosti Školiace stredisko ŠKODA Auto a.s. v Nitre

Celoslovenské finále v kategóriách Autoopravár Lakovník a Karosár sa bude konať v dňoch 02-03.05.2019 v priestoroch spoločnosti JL spol. s r.o.; Dvojkrížna 5; Bratislava

Celoslovenské finále platné pre všetky štyri kategórie pozostáva z troch povinných častí:


 • 1. Teoretická časť
 • 2. Poznávacia časť
 • 3. Praktická časť

1. Teoretická časť

V teoretickej časti budú žiaci preverovaný testom na PC alebo odbornou výukou (e-learning alebo prednáška či samoštúdium) spojenou s testom odborných znalostí, prípadne písomnou prácou z teoretických znalostí zameraných podľa jednotlivých kategórií súťaže na:

konštrukciu motorových vozidiel, elektrotechniku, elektroniku, technológiu opráv motorových vozidiel, diagnostické zariadenia, riadenie motorových vozidiel,

výrobu karosérií a skríň vozidiel, technológiu opráv karosérií, technickú dokumentáciu, základy konštrukcie motorových vozidiel, montáže a demontáže jednotlivých skupín motorových vozidiel,

BOZP, osobné ochranné pomôcky, orientácia v technických listoch, obsluha zariadení využívaných v autolakovniach, technologické postupy v priemyselnom i opravárenskom lakovaní, legislatíva, VOC, zloženie náterových hmôt, nakladanie z odpadmi z lakovne, chyby lakov, koloristika, špeciálne techniky a skúšky náterových hmôt.


2. Poznávacia časť

V poznávacej časti budú žiaci preukazovať podľa jednotlivých kategórií súťaže znalosti z:

konštrukcie bežných typov vozidiel, prípravkov, jednotlivých častí, súčastí automobilov, náhradných dielov a ich kompletáže

konštrukcie karosérie a jednotlivých častí, dielenských prípravkov, náradia a servisných zariadení

koloristiky, prehľadu materiálov využívaných v auto-lakovníctve, zručnosti maskovania, aplikácie náterových hmôt, používania dielenských prípravkov, náradia a servisných zariadení.


3. Praktická časť

V praktickej časti žiaci predvedú znalosti a schopnosti podľa jednotlivých kategórií súťaže pri riešení daných úloh v nasledovných celkoch:

diagnostika chýb a ich následné odstránenie, obhájenie zvoleného postupu, vykonávanie jednoduchých opráv, údržby, elektrických meraní, nastavovaní, diagnostiky a riadení motorových vozidiel,

pri výrobe a lícovaní častí karosérie, zváraní, vyrovnávaní častí karosérie, montáži a demontáži jednotlivých častí karosérií, rovnaní karosérie na rovnacej stolici a vykonávaní ďalších bežných oprav karosérie,

pri opravách poškodeného dielu, stanovení technologických postupov, zvolení správnych pomocných materiálov, výber komplexného systému materiálu na požadovanú opravu, tmelenie, brúsenie, výber správnej striekacej pištole, vyhľadanie a namiešanie požadovanej receptúry, príprava materiálu podľa odporúčania výrobcu, aplikácia materiálu, dodržovanie technologického postupu, organizácia a hospodárnosť práce, dodržiavanie BOZP, OOPP a PO.Miesto a čas vyhlasovania výsledkov AJ 2019:

03.05.2019 na Autosalóne 2019 v Bratislavskej Inchebe, Viedenská cesta, Bratislava

D. HODNOTENIE SÚŤAŽE

Jednotlivé časti súťaž budú hodnotené bodovým systémom. Celkový počet pridelených bodov za jednotlivé časti sa bude riadiť týmto kľúčom:

O poradí súťažiacich rozhoduje:

 1. Celkový počet dosiahnutých bodov
  1. Oblastné a školské kolá:
   1. .Pri rovnosti celkového počtu bodov rozhoduje vyšší počet bodov získaných z celkovej poznávacej časti, v prípade oblastného kola z praktickej časti
   2. V prípade rovnosti bodov aj po zahrnutí bodu b.I rozhoduje celkový čas z absolvovaných testov
  2. Celoslovenské finále:
   1. Pri rovnosti celkového počtu bodov rozhoduje vyšší počet bodov získaných z celkovej praktickej časti
   2. V prípade rovnosti celkového počtu bodov (bod c) a bodov z praktickej časti (bod c.I) rozhoduje súhrnný čas, za ktorý sa realizovali jednotlivé praktické úlohy.
   3. V prípade ak nastane rovnosť bodov a času v prípade c., c.I. a c.II tak rozhoduje celkový súhrnný čas zo všetkých častí (on-line testy, poznávacia časť, praktické úlohy.)

  Komisári budú rozhodovať na jednotlivých stanovištiach počas oblastných kôl a celoslovenského finále samostatne.

  Výsledky oblastného kola a celoštátneho finále vyhlasuje organizátor súťaže alebo ním splnomocnená osoba.


  Protest prijíma Organizátor súťaže do 15 minút po ukončení jednotlivých častí súťaže s vkladom 33,- Eur. O jeho uznaní či zamietnutí rozhoduje hlavný komisár/príslušná komisia doplnená o komisára/garanta povolania. Komisia musí vydať rozhodnutie o uznaní alebo neuznaní protestu pred vyhlásením výsledkov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas garanta povolania. Proti rozhodnutiu komisie nie je možné podať odvolanie.

  E. NÁKLADY SPOJENÉ SO SÚŤAŽOU

  Škola, ktorá sa prihlási do súťaže dostane obratom faktúru za štartovné v súťaži AJ 2019.  Platobné podmienky súťaže:
  Poplatok za prihlásenie školy do jednej súťažnej kategórie 70€
  Poplatok za prihlásenie školy do dvoch súťažných kategórií 110€
  Poplatok za prihlásenie školy do troch súťažných kategórií 130€
  Poplatok za prihlásenie školy do všetkých štyroch súťažných kategórií súťaže 140€

  Poplatok, ktorý škola uhradí je jediným poplatkom za účasť v súťaži AJ 2019.


  V národnom finálovom kole budú žiaci, a zároveň školy bojovať o hodnotné vecné ceny.


  Do školského kola organizátor súťaže dodá prihlasovacie údaje na testovanie žiakov a manuál na on-line testovanie. Ostatné prípadné náklady si hradí škola.


  Školy, ktoré budú zodpovedné za realizáciu a priebeh školských kôl poskytnú pre súťažiacich:

  • miestnosť s počítačmi s možnosťou pripojenia na internet,
  • pedagogický dozor.

  Do oblastného kola organizátor súťaže dodá potrebný počet komisárov, ktorý pripravia súťaž a budú dohliadať na priebeh absolvovania on-line testov, poznávacej a praktickej časti súťaže. Ostatné prípadné náklady (doprava, strava, ubytovanie) si hradí škola resp. súťažiaci.


  Zamestnávatelia (zástupcovia CPASR) ktorí budú zodpovední za realizáciu a priebeh praktickej, teoretickej a poznávacej časti oblastných kôl poskytnú pre súťažiacich:

  • priestor a vybavenie
  • občerstvenie

  Počas celoslovenského finálového kola organizátor súťaže poskytne:

  • ubytovanie pre súťažiacich od 02. do 03. mája 2019
  • stravu počas súťaže
  • večeru na celoslovenskom finále konanom v Bratislave, voľnočasový program pre účastníkov súťaže.

  Organizátor súťaže na celoslovenskom finále poskytne vybavenie pre súťažiacich:

  • písacie potreby, občerstvenie,
  • pracovný odev v prípade súťažnej kategórií Autoopravár – lakovník, karosár a Autoopravár – mechanik a elektrikár.


  Dôležité upozornenie:

  Všetky ostatné cestovné náhrady počas celej súťaži hradí vysielajúca organizácia. Organizátor súťaže nemá možnosť preplácania týchto nákladov pre jednotlivých súťažiacich a ich doprovod.

  V prípade záujmu rodičov zúčastniť sa súťaže všetky náklady na cestovné a ubytovanie si musia hradiť sami. Organizátor zabezpečí rezerváciu ubytovania len v prípade písomnej alebo elektronickej požiadavky, a to najneskôr 7 dní pred začatím celoslovenského finále

  F. CENY

  V Celoslovenskej časti súťaže budú odmenení súťažiaci v jednotlivých kategóriách:

  1. Autoopravár Junior - mechanik a elektrikár 2019


   Najlepší autoopravár – žiak, ktorý zvíťazí v celoslovenskom finále.

   Druhý v poradí najlepší autoopravár – žiak, ktorý sa umiestni na druhom mieste v celoslovenskom finále súťaže.

   Tretí v poradí najlepší autoopravár – žiak, ktorý sa umiestni na treťom mieste v celoslovenskom finále súťaže.


   Cena za účasť: žiak na štvrtom až dvanástom mieste v celoslovenskom finále súťaže.


  2. Autoopravár Junior - karosár 2019


   Najlepší autoopravár - karosár – žiak, ktorý zvíťazí v celoslovenskom finále.

   Druhý v poradí najlepší autoopravár - karosár – žiak, ktorý sa umiestni na druhom mieste v celoslovenskom finále súťaže.

   Tretí v poradí najlepší autoopravár - karosár – žiak, ktorý sa umiestni na treťom mieste v celoslovenskom finále súťaže.


   Cena za účasť: žiak na štvrtom až ôsmom mieste v celoslovenskom finále súťaže.


  3. Autolakovník Junior – lakovník 2019


   Najlepší autoopravár - lakovník – žiak, ktorý zvíťazí v celoslovenskom finále.

   Druhý v poradí najlepší autoopravár - lakovník – žiak, ktorý sa umiestni na druhom mieste v celoslovenskom finále súťaže.

   Tretí v poradí najlepší autoopravár - lakovník – žiak, ktorý sa umiestni na treťom mieste v celoslovenskom finále súťaže.


   Cena za účasť: žiak na štvrtom až ôsmom mieste v celoslovenskom finále súťaže.


  4. Autoopravár Junior – autotronik 2019


   Najlepší autoopravár – autotronik - žiak, ktorý zvíťazí v celoslovenskom finále.

   Druhý v poradí najlepší autoopravár - autotronik – žiak, ktorý sa umiestni na druhom mieste v celoslovenskom finále súťaže.

   Tretí v poradí najlepší autoopravár – autotronik - žiak, ktorý sa umiestni na treťom mieste v celoslovenskom finále súťaže.


   Cena za účasť: žiak na štvrtom až dvanástom mieste v celoslovenskom finále súťaže.


  G. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Dodržiavanie pravidiel súťaže je základnou povinnosťou škôl a súťažiacich, ktorí sa súťaže zúčastnia.
  2. Za bezpečnosť účastníkov súťaže v priebehu samotnej súťaže zodpovedajú organizátori súťaže v ostatných prípadoch ako aj počas sprievodného programu zodpovedá vysielajúca organizácia.
  3. Za bezpečnosť žiakov pri doprave do a z miesta súťaže zodpovedá vysielajúca organizácia.
   Vysielajúca škola nemá nárok na uhradenie cestovných nákladov od usporiadateľa súťaže.
  4. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže.


  Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmeny v pravidlách súťaže Autoopravár Junior 2019 počas organizácie súťaže. O každej zmene bude organizátor súťaže informovať elektronickou formou.